آشنایی با ویژگی های گرمايش ناحيه‌ای

خصوصيات گرمايش ناحيه‌ای

به طور كلي مي توان خصوصيات يك سيستم گرمايش ناحيه‌ای را در 6 گروه اصلي دسته بندي نمود، برای آشنایی با این ویژگی ها با ما همراه باشید : 

1 – ارتقاء كارآيی انرژی

در واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت، تلفات به حداقل مي‌رسد. بازده كلي اين واحدها بين 80 تا 90 درصد خواهد بود، اين در حالي است كه در يك نيروگاه حرارتی متداول بازده حرارتي بين 40 تا 50 درصد است. 

2 –  تأمين حرارت مطمئن و انعطاف پذيری

با توجه به اينكه واحدهاي توليد همزمان از حرارت توليدي نيروگاه ها استفاده مي‌كنند، توليد انرژي حرارتي در آنها بدون وقفه انجام مي شود. همچنين ميزان توليد برق و حرارت، با توجه به تقاضاي آنها قابل تغيير است.

3 –  محيط زيست

راندمان بالاي واحدهاي توليد همزمان، اين واحدها را بعنوان راه حلي قابل قبول براي تبديل انرژي مطرح نموده است. همچنين بازدهي بالاي اين واحدها، باعث مي شود توليد دي اكسيد كربن و ساير آلاينده‌ها نظير تركيبات گوگردي و اكسيدهاي نيتروژن كاهش يابد.
از سوي ديگر در كشورهايي كه قوانين سخت گيرانه زيست محيطي در آنها اعمال ميشود با كاهش تعداد واحدهاي تبديل سوخت به حرارت مفيد، كنترل واحدهاي توليد آلاينده راحت‌تر انجام خواهد پذيرفت.

4 –  هزينه‌هاي كمتر

در توجيه پذيري واحدهاي CHP بايد محدوديتهاي مالي را بدقت لحاظ نمود. لازمست در هر ناحيه انرژيهاي رقيب با واحدهاي توليد همزمان مقايسه و تصميم گيري بدقت انجام پذيرد.
معمولاً واحدهاي توليد همزمان به سرمايه گذاري بيشتري نسبت به سيستم‌هاي معمول تبديل انرژي نياز دارند. ولي بايد دقت داشت كه ميزان مصرف انرژي در آنها بسيار پايين‌تر است: بعبارت ديگر، هزينه‌هاي متوسط تبديل يك واحد انرژي در واحدهاي CHP پايين‌تر از ساير روشهاست.

5 –  استفاده هرچه بيشتر از فضای ساختمان ها

با استفاده از واحدهاي توليد همزمان، تجهيزات نصب شده در تأسيسات گرمايشي ساختمانها كاهش مي‌يابد، به همين دليل فضاي بيشتري در ساختمانها قابل استفاده خواهد بود.

6 –  هزينه‌های پايين‌تر تعميرات و نگهداری

با توجه به اينكه براي استفاده از حرارت توليدي در يك واحد توليد همزمان، تجهيزات كمتري در هر ساختمان مورد نياز است، هزينه‌هاي تعميرات و نگهداري تجهيزات نيز كمتر خواهد شد.


بیشتر بدانید : نیروگاه سیکل ترکیبی و نحوه ی عملکرد