نحوه عملکرد پروتکل مدباس چگونه است ؟

نحوه عملکرد پروتکل مدباس 

 پروتکل مدباس بصورت Master/Slave کار می کند. یعنی همواره یک وسیله بعنوانMaster (فرمانده) و بقیه وسیله ها به عنوان Slave (فرمانبر) لحاظ می شوند.

بدین صورت که هرگاه Master به یک دستگاه Slave با آدرس مخصوص خودش فرمانی ارسال می کند آن دستگاه جواب را به Master برمی گرداند.

این پروتکل داده ها را از سطح فیلد دریافت و ضمن پردازش، آنها را به سطح نظارت ارسال می کند تا دستورالعمل کنترلی مناسب بر اساس داده های دریافتی، آلارم ها و رویدادها اتخاذ گردد MODBUS سریال از سرعت بالایی برخوردار بوده و بدون هر گونه Internal به تبادل اطلاعات می پردازد.

نکته: مد RTU که بعضا به آن ModBus-B بعنوان ModBus Binary گفته می شود مد اصلی است، مد ASCII که بعضا ModBus-A نیز گفته می شود برای برخی پیغام ها به کار می رود که این پیغامها طول شان دو برابر پیغام های RTU می باشد.

پروتکل مدباس از لایه های 2،1 و 7 مدل OSI استفاده می کند و در لایه فیزیکی RS232/RS485 را به کار می برد. شکل زیر این موضوع را نشان می دهد.

معایب پروتکل مدباس RTU و ASCII

-پروتکل مدباس در برابر دستورات غیر مجاز یا رهگیری داده هیچ نوع امنیتی را فراهم نمی کند.

-در مدباس RTU و ASCII به علت ارتباط سریال،نرخ تبادل دیتا در مقایسه با سرعت شبکه های ارتباطی امروزی  که 100Mb/s و یا چند Gb/s  می باشند سرعت پایینی است.

-در ارتباط سریال که به صورت Master/Slave است،تنها یک Master می تواند در شبکه قرار گیرد و بقیه نودها Slave هستند؛این بدین معنی است که تنها بر روی باس یک Master اجازه صحبت با گروهی ازSlaveها را دارد.

-از آنجا که توسط RS-232 تنها دو وسیله و با RS-485 بین 20 تا  30 وسیله امکان ارتباط وجود دارد از این رو با افزایش وسایل بیشتر، نیاز به ارتباطات پیچیده درختی است.