نیروگاه سیکل ترکیبی ( تحلیل انرژتیک و اگزرژتیک )

تحلیل نیروگاه سیکل ترکیبی

نیروگاه سیکل ترکیبی به دلیل اهمیت آن همواره در تحقیقات و کارهای پژوهشی پرچم دار بوده و این اهمیت نه تنها از ذات آن (ترکیب چند نیروگاه) بلکه از گستردگی استفاده آن در سایر کشورهای جهان نیز نشات می‌گیرید و البته باید در نظر داشت همواره برای طرح شما که هدف آن بهبود عملکرد نیروگاه سیکل ترکیبی هست خریدار خواهد بود!

امروز برای شما یکی از کارهای پژوهشی در زمینه نیروگاه سیکل ترکیبی با عنوان: تحلیل انرژیتیک و اگزرژیتیک نیروگاه قرار داده ایم .

در این مقاله، ضمن معرفی سیکل تولید یک نیروگاه سیکل ترکیبی، مبـانی ارزیـابی رانـدمان و آنالیز انرژی و اگزرژی سیکل و تجهیزات آن شرح داده شده است و در نهایت راندمان و آنالیز انرژی و اگزرژی سیکل و تجهیزات آن بر اساس اطلاعات طراحی برای یک نمونه از نیروگاه  محاسبه می‌گردد.

در فصل اول مقاله، بـه معرفی بخشهای مختلف یک نیروگاه دارای ٤ واحد گازی ساخت شرکت میتسوبیشی ژاپن با ظرفیت اسمی هر یک128.5 مگاوات پرداخته می‌شود. سپس روش‌ها و مراحل ممیزی انرژی در این نیروگاه مورد توجه قـرار مـی گیـرد.

در فصل بعد پس از ارائه مبانی آنالیز انرژی و اگزرژی، روش محاسبه راندمان و آنالیز انرژی واگزرژی کل سیکل و تجهیزات آن در بخش‌های بخاری و گازی مورد توجه قرار گرفته است.

در فصل سوم، راندمان و آنالیز انرژی و اگـزرژی هریـک از تجهیزات واحدهای بخاری و گازی و نیز کل سیکل واحد گازی، بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه مـورد بررسـی، بـر مبنـای اطلاعات طراحی تجهیزات، ارزیابی و تحلیل می‌گردد. لازم به ذکر است کلیه محاسبات بر مبنـای شـرایط محل و سـوخت گازطبیعی در بار پایه صورت می‌گیرد.


بیشتر بخوانید : تولید برق و گرما به صورت همزمان در نیروگاه سیکل ترکیبی