هداف استفاده از توليدات پراكنده

هداف استفاده از توليدات پراكنده

اهداف استفاده از توليدات پراكنده از ديد شركت توزيع و از ديد مشترك متفاوت است.

در واقع اگر مالك DG شركت توزيع باشد، اهداف مورد نظر مي‌تواند آزادسازي ظرفيت شبكه توزيع، بهبود قابليت اطمينان سيستم، توليد همزمان برق و حرارت، بهبود كيفيت توان و پروفيل ولتاژ و كاهش تلفات باشد.

اگر مالكيت DG در اختيار مشترك باشد، اين اهداف مي‌تواند فروش برق و شركت در بازار انرژي، فروش برق به عنوان سرويس جانبي، بهبود قابليت اطمينان خود و يا تشويق‌هاي دريافتي از شركت توزيع و … باشد.

متأسفانه چون مالكيت بيشتر توليدات پراكنده در اختيار مشتركين مي‌باشد، لذا شركت‌هاي توزيع كنترل كمتري روي اندازه و محل نصب توليدات پراكنده دارند. در نتيجه براي جلوگيري از تأثيرگذاري منفي توليدات پراكنده  بر پارامترهاي مختلف سيستم، بايد يك استاندارد كلي و جامع براي كنترل، نصب و جايابي اين توليدات وجود داشته باشد.

بطور كلي هدف از استفاده از منابع توليد پراكنده در شبكه‌هاي توزيع، تأمين تمام يا قسمتي از توان مصرفي شبكه بصورت تمام وقت يا پاره وقت مي‌باشد كه در اين ميان هدف اصلي توليد توان اكتيو است .