نقشه خطوط انتقال نیرو و نیروگاه ها

در شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد کلیه مراحل طراحی و احداث نیروگاه های گازی کوچک مقیاس (ساخت ، راه اندازی، تامین تجهیزات، عملیات و نگهداری ، مهندسی )توسط پرسنل مجرب و متخصص قابل انجام می باشد.

نقشه خطوط انتقال نیرو و نیروگاه ها

تجهیزات-شبکه-فشار-متوسط

تجهیزات شبکه فشار متوسط

 

MV NETWORKSیراق آلات متصل به دکل

 

003

نیرو گاه های بادی

smart-grid-ecogeek-ir-06