مقره چرخی

انواع مقره های خطوط هوایی

الف) مقره های سوزنی (میخی)

ب) مقره های آویزان (در مقره های خطوط هوایی)

پ) مقره های سنتی

د) مقره های مهار

ﻫ )مقره های استوانه ای

ز) مقره چرخی

از این مقره ها در خطوط فشار ضعیف 400 ولت استفاده می شود. این مقره ها توسط تسمه فلزی U شکل به نام اتریه و پین واشپیل به پایه های خطوط توزیع هوایی بسته می شوند و سیم هوایی شبکه بر روی شیار چرخی مانند مقره قرار می گیرد و از آن به عنوان مقره کششی نیز استفاده می شود و در دو نوع یک شیاری و دو شیاری استفاده می شود.