مقره های سنتی

انواع مقره های خطوط هوایی

الف) مقره های سوزنی (میخی)

ب) مقره های آویزان (در مقره های خطوط هوایی)

پ) مقره های سنتی

د) مقره های مهار

ﻫ )مقره های استوانه ای

ز) مقره چرخی


مقره های کششی در جاهایی که نیروی کشش افقی زیادی به مقره وارد می شود استفاده می گردد. از این مقره ها در پایه های ابتدا و انتهایی خطوط انتقال ، توزیع و در پایه هایی که در مسیر خط از حالت مستقیم خارج شده و یا نسبت به افق ، زاویه پیدا می کنند ، استفاده می شوند. مقره های مذکور همان مقره های بشقابی هستند که به صورت افقی نسب می شوند و باید بیوری کششی خط را در پایه ها تحمل نمایند و چون نیروی زیادتری را باید تحمل کنند فقط استقامت مکانیکی آن ها نسبت به مقره های آویزان بیشتر است.