خدمات مشاوره، طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات

این شرکت ارائه کننده طیف گسترده اي از خدمات، اعم از خدمات مطالعاتی و تحقیقات علمی، بررسی فنی و اقتصادي پروژه ها، فعالیتهاي مهندسی،تدارکاتی ،ساختمان ، نصب، راه اندازي، تعمیرات و نگهداري تجهیزات نیروگاه هاي تولید پراکنده برق می باشد