تولید انرژی با نیروگاه های زمین گرمایی و جزر و مدی 1