تولید الکتریسیته الکتروشیمیایی

 تولید الکتریسیته الکتروشیمیایی :

روش‌های تولید الکتریسته الکتروشیمیایی هم وجود دارند که اهمیت ویژه ای برای کاربردهای قابل حمل نقل دارند. انرژی الکتریکی می‌تواند بوسیله سلول‌های بسته تولید می‌شوند که مانند باتری‌ها کار می‌کنند.

این روش بیشتر برای ذخیره انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا تولید انرژی الکتریکی. اما سلول‌های باز الکتروشیمیایی که با نام پیل سوختی یا سلول سوختی شناخته می‌شوند بیشتر برای تولید انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند. امروزه تحقیقات زیادی روی توسعه پیل‌های سوختی انجام شده است که سبب پیشرفته تر شدن و کاراتر شدن آنها شده است.

پیل‌های سوختی می‌توانند الکتریسیته را هم از سوخت طبیعی و هم از سوخت‌های ترکیبی فراهم کنند و همین‌طور می‌توان از آنها برای تولید الکتریسیته و هم برای ذخیره الکتریسیته استفاده کرد.