بهره برداری از پروژه رفع محدودیت‌های تولید نیروگاه نکا

به‌گزارش برق نیوز، با اجرای این پروژه در نیروگاه نکا که با هدف رفع محدودیت تولید واحد‌ها به میزان ۲۳ مگاوات انجام شده، زمینه اشتغال یکصد نفر فراهم شده است.
برای اجرای این طرح حدود ۳۳۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است که هزینه‌های انجام شده برای این پروژه نسبت به افزایش توان حاصل شده کمتر از ۱۰ درصد هزینه سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای احداث واحد بخار جدید است و این امر نشان دهنده توجیه اقتصادی اجرای این طرح‌ها در نیروگاه‌هاست.
رفع محدودیت تولید واحد‌ها به میزان ۲۳ مگاوات، کاهش مصرف آب دمین به میزان ۲۰ مترمکعب در ساعت، کاهش نرخ خروج اضطراری و افزایش ضریب آمادگی واحد‌ها و همچنین کاهش میزان مصرف داخلی واحد‌ها از جمله اهداف اجرای پروژه یادشده است.