بازار عمده‌فروشی برق

بازار عمده‌فروشی برق

در بازار عمده‌فروشی، مالکین نیروگاه‌ها برق تولیدی خود را در بازار ارائه می‌نمایند. برخی از اطلاعاتی که مالکان نیروگاه‌ها باید به بازار اعلام کنند به شرح زیر است:

 • قابلیت تولید ابراز شده
 • قابلیت تولید قابل گسیل با تعیین اثرات هر یک از محدودیتها
 • متوسط هزینه متغیر تولید واحد نیروگاهی
 • ظرفیت اختصاص یافته به ترانزیت (به تفکیک)، همراه با سایر اطلاعات مربوطه (همچون نیاز مصرف مصرف‌کننده برای همان ساعت، قدرت قراردادی ترانزیت و مشخصات عرضه‌کننده و مصرف‌کننده)
 • اولویت نسبی ترانزیت(ها) در اعمال خاموشی یا مدیریت مصرف
 • نرخ پیشنهادی انرژی تولیدی واحد نیروگاهی مزبور (برای باقی‌مانده ظرفیت واحد نیروگاهی تا سقف قابلیت تولید ابراز شده) و برای هر ساعت از هر روز

که این اطلاعات باید تا ساعت ۹ صبح سه روز قبل، به مدیریت بازار اعلام شوند. سپس مدیریت بازار با استفاده از این اطلاعات، تا ساعت ۱۲ روز قبل از عرضه، پذیرش یا عدم پذیرش هر واحد نیروگاهی برای تولید انرژی را به مالک نیروگاه اعلام می‌نماید و در کنار آن اطلاعات زیر به وی عرضه می‌شود:

 • نرخ پذیرفته شده انرژی تولیدی آن واحد نیروگاهی
 • برآورد نیاز ساعت به ساعت شبکه به انرژی برای هر واحد نیروگاهی
 • محدودیت‌های ناشی از انتقال
 • محدویتهای ترانزیت
 • حوادث قهریه