انواع تغذیۀ سیستم های توزیع

  • انواع تغذیۀ سیستم های توزیع
سیستم های توزیع به انواع مختلفی شامل: شبکه ی باز (شعاعی)، شبکه ی حلقوی (رینگ)، شبکه ی دو سو تغذیه و شبکه ی مرکب تقسیم می شوند.    ١- شبکۀ باز (شعاعی)   انواع تغذیۀ سیستم های توزیع   در این نوع از شبکه، مصرف کننده فقط از یک مسیر به منبع تغذیه متصل است. از مزایای این شبکه می توان به سادگی محاسبۀ سطح مقطع و هزینه ی کمتر نسبت به دیگر سیستم ها اشاره کرد. همچنین قطعی کل شبکۀ برق در صورت ایجاد خطا، زیاد بودن افت ولتاژ در انتهای خط و پایین بودن ایمنی و قابلیت اطمینان، از معایب این شبکه ها به حساب می آید. شکل بالا، نمونه ای از یک شبکۀ شعاعی را نشان می دهد.   ۲- شبکۀ حلقوی (مسدود)   انواع تغذیۀ سیستم های توزیع     در صورتی که مصرف کننده از دو مسیر مانند شکل بالا به یک منبع تغذیه متصل شود، شبکۀ حلقوی تشکیل می شود. قابلیت اطمینان بیشتر نسبت به شبکۀ شعاعی و تغذیۀ مصرف کننده از یک خط در صورت ایجاد خطا در خط دیگر، از مزایای این شبکه و پیچیده تر شدن محاسبۀ سطح مقطع و هزینۀ بالاتر نسبت به شبکه ی شعاعی، از معایب آن است.   ۳- شبکۀ دوسو تغذیه   انواع تغذیۀ سیستم های توزیع   در صورتی که مصرف کننده از دو مسیر به دو منبع تغذیه ی مستقل متصل شود، شبکۀ دو سو تغذیه تشکیل می شود. این حالت در شکل بالا نشان داده شده است. قابلیت اطمینان این شبکه از شبکۀ شعاعی و حلقوی بیشتر بوده و در صورت بروز مشکل در یک خط یا یک منبع تغذیه، سیستم از طریق منبع دیگر تغذیه می شود. معایب این سیستم، پیچیده تر شدن محاسبۀ سطح مقطع و هزینۀ بیشتر آن نسبت به دو شبکۀ قبلی است.   ۴- شبکه های مرکب (تارعنکبوتی- غربالی)   انواع تغذیۀ سیستم های توزیع   در شبکۀ مرکب، مصرف کننده از مسیرهای مختلف به منبع تغذیه های متفاوت متصل است. این شبکه، بالاترین قابلیت اطمینان را دارد به نحوی که کاربرد این شبکه ها در تأمین انرژی مراکز بزرگ و حساس است؛ زیرا در صورت ایجاد خطا در چند مسیر، مسیرهای دیگر قادر به انتقال انرژی به محل مصرف هستند. اجرای این شبکه ها بسیار پرهزینه بوده و طراحی این شبکه، محاسبات پیچیده ای می طلبد. در صورت مفید بودن مطلب را با دیگران هم به اشتراک بگذارید. شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.