ژنراتور-گاز-سوز

استفاده از ژنراتورهای گازسوز در پشتیبانی سیستم های برق اضطراری(UPS)، شرکت برق روان پاسارگاد